NIGIRI SUSHI

2 Piezas

Nigiri_Sushi_Mejor_Madrid_Restaurante_Moncloa_Moriaken

70. Sushi Salmón €3.50
71. Sushi Atún €3.95
72. Sushi Pez Mantequilla €3.50
73. Sushi Lubina €3.75
74. Sushi Vieira €3.75
75. Sushi Gambas €3.50
76. Sushi Anguila €4.50